PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

Interneta vietnes www.homeclub.lv personas datu apstrādes noteikumi

Atjaunoti 2020. gada 11.novembrī
Noteikumu mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam (turpmāk Pircējs) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību interneta vietnē www.homeclub.lv.
Personas datu apstrādes noteikumi ir preču pirkšana noteikumu neatņemama sastāvdaļa (www.homeclub.lv).

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Pircēja personas datu pārzinis ir SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “RD BALTIC”, reģistrācijas numurs: 50103300041, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058,  e-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem dati@homeclub.lv.

Personas datu apstrādes nolūki
Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana, tostarp, bet ne tikai Pakalpojumu  uzsākšana, sniegšana, kā arī līgumā noteikto saistību izpilde, iebildumu, pretenziju izskatīšana, apstrāde, maksājumu, norēķinu administrēšana, parādu atgūšana un piedziņa, interešu aizstāvība tiesā, Pārziņa sadarbības partneru preču un pakalpojumus reklamēšana.
Pircēja personas datu apstrādes nolūku piemēri.
Lai veiktu Pircēja reģistrāciju mūsu interneta vietnē, tādā veidā nodrošinot iespēju saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.
Lai identificētu interneta vietnes apmeklētāju kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.
Lai sniegtu atbildes uz Pircēja jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Pircēja brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju.
Lai nosūtītu uz Pircēja interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam Pircējs ir devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.
Lai izskatītu Pircēja pieteikumu preču iegādei uz nomaksu, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi, iegādāto preču piegādes adresi, tālruņa numuru, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Pircēja spēju samaksāt pirkuma maksu pa daļām.
Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
Datu subjekta piekrišana – interneta vietnes apmeklētājs, noformējot pasūtījumu skaidri un nepārprotami ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde – apstrāde ir vajadzīga līguma, distances līguma starp Pircēju un Pārzini noslēgšanai un izpildei.
Juridiska pienākuma izpilde – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārziņa attiecināmu juridisku pienākumu un/vai normatīvo aktu prasības.

Personas datu saņēmēji
Pircēja personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:
1) Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, Pārziņa sadarbības partneri, ar finanšu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītās personas, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, kā arī citas ar Pārziņa komercdarbības veikšanu saistītas personas;
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai  šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais  pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri u.c.).
Piekļuve personas datiem
Pircējiem ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem; pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi; Pircējam ir tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, šādi pieprasījumi vai pieteikumi Pārzinim nosūtāmi:
(1) pa pastu, rakstot vēstuli SIA “RD BALTIC”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, vai (2) pa e-pastu: dati@homeclub.lv nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Šajā gadījumā pieteikumā ir nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi un Pircēja numuru (ja tāds Jums ir piešķirts).
Saņemot Pircēja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Pircēja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka Pārzinis veiks Pircēja personas datu dzēšanu vai labošanu normatīvo aktu pieļaujamajā apjomā, personas dati, kas tiek izmantoti grāmatvedības, nodokļu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanas, netiek dzēsti, bet apstrādāti normatīvo aktu noteiktā kartībā.
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Pārziņa veikto Pircēja personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmu un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Pircēja tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
 
Piekrišanas atsaukšana
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Pircēja personas datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu Pircēja dati tiek dzēsti vai ierobežoti, izņemot datus, kas nepieciešami strīda vai pretenzijas risināšanai vai tiesisko interešu aizstāvībai. Piekrišanas atsaukums sūtāms uz e-pastu dati@homeclub.lv.
Pircējs var atsaukt savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai var atsaukt šādos veidos:
(1) pa tālruni (670 61 777), (2) pa pastu, rakstot vēstuli SIA “RD BALTIC”, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058,  (3) pa e-pastu: dati@homeclub.lv nosūtot iesniegumu , kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Atgādinām, ka atsaucot piekrišanu būs nepieciešams norādīt: Pircēja vārdu, uzvārdu, kā arī adresi, uz kuru Pircējs šobrīd saņem SIA “RD BALTIC” mārketinga materiālus.
Ņemot vērā mārketinga materiālu drukāšanas un izplatīšanas procedūras īpatnības, Pircējs var saņemt mārketinga materiālus vēl 2 mēnešus pēc atteikuma apstrādes.
 
Personas datu glabāšana
Pārzinis glabās minētos personas datus, līdz norādīto nolūku īstenošanai, kā arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, Pārzinis ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Pircēja norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Pārzinis tos dzēsīs, iznīcinās vai ierobežos to apstrādi.
Piemēram, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai telefona sarunas var tikt ierakstītas. Sarunas audio ieraksts tiek uzglabāts līdz 12 mēnešiem un Pārzinis nodrošina, ka tas nav pieejams trešajām personām. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Jums telefona sarunas laikā tiek veikta personas identifikācija. Lai paātrinātu elektronisko vai telefonisko apkalpošanu, aicinām Jūs savlaicīgi parūpēties par savu datu aktualizēšanu.
Iesniedzot informāciju, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās precizitāti un kļūdām.
 
Personas datu aizsardzība
Personas dati ir Pircēja vērtība un Pārzinis apstrādā tos, ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības. Pārzinis aizsargā Pircēju datus, ņemot vērā pastāvošos drošības un privātuma riskus ar organizatoriskiem un tehnoloģiskiem pasākumiem.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot drošas apstrādes prasības. Mēs nenododam Pircēja datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
 
Citi noteikumi
Pārziņa mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti atsevišķi.
Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus, izmaiņas personas datu apstrādes noteikumos, padarot pieejamu aktuālo versiju mājaslapā, kā arī norādot izmaiņu datumu.
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem vai Pircēja personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekš norādītos sakaru kanālus vai rakstot uz e-pastu dati@homeclub.lv.  
+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Obligātās sīkdatnes ļauj padarīt tīmekļa vietni lietojamu, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām tīmekļa vietnes vietām. Tīmekļa vietne nevar pienācīgi darboties bez šīs sīkdatnes.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties. Funkcionālās sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to. Statistiskās sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem. Mārketinga sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.